HÌNH & YOUTUBES CUỘC HỌP BẤT THƯỜNG
TẠI VĂN PHÒNG HỘI PHỤ NỮ TORONTO, 04/10/2015.
Lễ Chào Cờ.
Tuyên bố lý do cuộc họp.
Công bố số hội viên và ứng cử viên vào Hội Đồng Quản Trị.
Tuyên bố kết quả bầu cử & giới thiệu Tân Hội Đồng Quản Trị.
Giới thiệu Tân Ban Chấp Hành & Ban Cố Vấn Hội Phụ Nữ Toronto.
Bế mạc cuộc họp: Đồng ca nhạc phẩm Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của Nguyễn Đức Quang.