Cuộc họp tại văn phòng Hội Phụ Nữ Toronto, 21/08/2015.
Youtube cuộc họp tại văn phòng Hội Phụ Nữ Toronto - phần 1.
Youtube cuộc họp tại văn phòng Hội Phụ Nữ Toronto - phần 2.
Youtube cuộc họp tại văn phòng Hội Phụ Nữ Toronto - phần 3.
Youtube cuộc họp tại văn phòng Hội Phụ Nữ Toronto - phần 4.
Youtube cuộc họp tại văn phòng Hội Phụ Nữ Toronto - phần 5.
Youtube cuộc họp tại văn phòng Hội Phụ Nữ Toronto - phần 6.
Youtube cuộc họp tại văn phòng Hội Phụ Nữ Toronto - phần 7.
Youtube cuộc họp tại văn phòng Hội Phụ Nữ Toronto - phần 8.
Youtube cuộc họp tại văn phòng Hội Phụ Nữ Toronto - phần 9.
Youtube cuộc họp tại văn phòng Hội Phụ Nữ Toronto - phần 10.
Youtube cuộc họp tại văn phòng Hội Phụ Nữ Toronto - phần 11.
Youtube cuộc họp tại văn phòng Hội Phụ Nữ Toronto - phần 12.
Youtube cuộc họp tại văn phòng Hội Phụ Nữ Toronto - phần 13.
Youtube cuộc họp tại văn phòng Hội Phụ Nữ Toronto - phần cuối.