Lễ Thượng Kỳ VNCH Trước  Quốc Hội Tỉnh Bang Ontario, Ngày 29/04/2017.

  Chào Cờ - Mặc Niệm.
Giới thiệu quan khách tham dự.
Duyệt Hàng Quân Danh Dự.
Văn Khang - Tự Do Sẽ Về - sáng tác Nguyễn Sỹ Thùy Ngân.


Mời xem thêm hình do NAG Đỗ Nghĩa chụp.
Đặng Hoàng Sơn.