VBSC Phỏng vấn Ban Tổ Chức Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận 2019.
VBSC Phỏng vấn Ban Tổ Chức Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận 2019.