A
 

A
 

A

"An Vị Tượng" Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam tại Mississauga.
Lễ Động Thổ xây Tượng Đài Thuyền Nhân Việt Nam tại Mississauga ngày 11/06/2019.

A
 
 
 

A
 

A