A
A
HỘI TƯỞNG NIỆM THUYỀN NHÂN VIỆT NAM TỔ CHỨC TIỆC GÂY QUỸ LẦN 2, NGÀY 07/04/2018.
(Phần 2)
Trở lại phần 1 - Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Lần 2, 
ngày 07/04/2018.
Tiệc Gây Quỹ Xây Dựng Tượng Đài Thuyền Nhân Lần 1, ngày 15/07/2017.