Hình

    A     A     A     A
 
 
 
 

    A     A     A     A
 


 

    A     A     A     A
 

    A     A     A     A
 

    A     A     A     A

    A     A     A     A
 

    A     A     A     A

    A     A     A     A

    A     A     A     A

A   A   A

A   A   A

A   A   A

A   A   A


 


A      A       A


A      A       A

A      A       A


A      A       A


A      A       A


A      A       A


A      A       A


A      A       A


A      A       A


A      A       A

A      A       A

A      A       A

A      A       A
 

A      A       A
 

A      A       A


A      A       A
 


 


 


 


 
 
 
 


Cheeeeessss!
 
 


 
 


 


 


 
 


 


 


 


Đại biểu VC mỗi ngón tay là một chiếc nhẩn.


 


 

BS Việt Nam.
 


 


 


 
 


A     A     A

 


A  A  A


 


 


 
 
 


 


  


 
 
 

 
 
A

A